امکان استفاده از عبارت if [not] exists در هنگام ایجاد و یا حذف یک object

در زمان ساخت یک object، اگر آن object از قبل موجود باشد، با خطای already exist مواجه خواهیم شد همچنین اگر قصد حذف کردن شی ای که موجود نیست را داشته باشیم، خطای does not exist رخ خواهد داد. برای جلوگیری از این دو خطا می توان از عبارت if [not] exists استفاده کرد.

برای مثال، جدول TB از قبل وجود دارد اگر از این مسئله مطمئن نیستیم، می توانیم دستور ساخت این جدول را با استفاده از عبارت if not exists اجرا کرده تا از خطای احتمالی ORA-00955 جلوگیری کنیم:

SQL> create table tb (c1 number(10));
ORA-00955: name is already used by an existing object
SQL> create table if not exists tb (c1 number(10));
Table created
SQL> create table if not exists tb (c1 number(10));
Table created

این عبارت برای دستورات DDLای دیگر هم کاربرد دارد:

SQL> drop sequence ss;
ORA-02289: sequence does not exist
SQL> drop sequence if exists ss;
Sequence dropped

(بیشتر…)

افزایش حداکثر تعداد ستونهای یک جدول به 4096

تا قبل از اوراکل نسخه 23c، حداکثر تعداد ستونهای یک جدول به عدد 1000 محدود بود:

ORA-01792: maximum number of columns in a table or view is 1000

در نسخه 23c هر جدول می تواند تا 4096 ستون داشته باشد البته برای استفاده از این قابلیت باید پارامتر max_columns را به extended تنظیم کرد:

Connected to Oracle Database 23c Free, Release 23.0.0.0.0 
SQL> create table tb (c1 number(10));
Table created
SQL> alter system set max_columns=extended scope=spfile;
System altered
SQL> declare
 2 comm varchar2(100);
 3 begin
 4  for i in 2..4095 loop
 5   comm:='alter table tb add c'||''||i||' number';
 6   execute immediate comm;
 7  end loop;
 8 end;
 9 /
 PL/SQL procedure successfully completed
SQL> select count(*) from dba_tab_columns p where p.table_name='TB';
 COUNT(*)
----------
   4095

 

استفاده از Column Alias در قسمت Group by  و Having در اوراکل 23c

در نسخه 23c می توان از Column Alias در قسمت GROUP BY و HAVING استفاده کرد. این امکان تا قبل از نسخه 23c وجود نداشت:

Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
SQL> select lower(owner) as Malek, sum(bytes / 1024 / 1024) as SIZE_MB
 2  from dba_segments
 3  group by Malek
 4 having SIZE_MB>100;
ERROR at line 4:
ORA-00904: "SIZE_MB": invalid identifier

در نسخه 21c برای جلوگیری از خطای invalid identifier فوق، می بایست Alias ستون را حذف و کوئری را به صورت زیر بازنویسی کرد:

select lower(owner) as Malek, sum(bytes / 1024 / 1024) as SIZE_MB
 from dba_segments
 group by owner
having sum(bytes / 1024 / 1024) > 10;

(بیشتر…)

نوع داده Boolean در اوراکل 23c

اوراکل در نسخه 23c دیتا تایپ Boolean را در SQL معرفی کرده است(البته این نوع داده قبلا در PLSQL وجود داشته است) و با این قابلیت، در هنگام ساخت جدول می توان نوع داده ستونها را به Boolean تنظیم کرد.

SQL> CREATE TABLE jadval1 (id NUMBER, is_accept BOOLEAN);
Table created

از کلمه BOOL هم می توان به جای Boolean استفاده کرد.

SQL> CREATE TABLE jadval1 (id NUMBER, is_accept BOOL);
Table created

برای ستونهای از نوع Boolean میتوان مقدار پیش فرض تنظیم نمود:

SQL> CREATE TABLE jadval1 (id NUMBER, is_accept BOOL DEFAULT FALSE);
Table created

برای مقداردهی ستون is_accept می توانیم از سه کلمه کلیدی TRUE، FALSE و NULL استفاده کنیم:

SQL> insert into jadval1 values(1,true);
1 row inserted
SQL> insert into jadval1 values(2,null);
1 row inserted
SQL> insert into jadval1 values(3,false);
1 row inserted

SQL> select * from jadval1;
    ID  IS_ACCEPT
---------- ----------
     1     1
     2 
     3     0

(بیشتر…)

اوراکل 23c – تنظیم اولویت برای PDB

سوال: اگر CDBای بیش از یک PDB داشته باشد، چگونه می توان در مورد ترتیب open شدن این PDBها اعمال نظر کرد؟

تا قبل از اوراکل 23c راهکاری در این زمینه وجود نداشت و با اجرای دستور startup، تضمینی در مورد ترتیب باز شدن این PDBها وجود نداشت(معمولا بر اساس شماره container این PDBها باز می شدند). اما در نسخه 23c قابلیت جدیدی ارائه شد و بر اساس آن می توان برای هر PDB یک PRIORITY تنظیم کرد تا از طریق آن، ترتیب انجام عملیاتهایی نظیر open کردن PDBء، upgrade و یا restoration را کنترل کرد.

ساختار کلی دستور را در قسمت زیر می بینید:

ALTER PLUGGABLE DATABASE <PDB name> PRIORITY <value>

در این دستور، نام PDB الزامی است و PRIORITY می تواند مقداری بین 1 تا 4096 بگیرد که هر چه این عدد کمتر باشد، PDB اولویت بیشتری دارد به طور مثال، PDB با اولویت 1 نسبت به PDB با اولویت 2 زودتر open خواهد شد.

SQL> show pdbs
  CON_ID CON_NAME            OPEN MODE RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
     2 PDB$SEED            READ ONLY NO
     3 TEHRANPDB           READ WRITE NO
     4 BABOLPDB            READ WRITE NO
     5 VARAMINPDB           READ WRITE NO
     6 ABADANPDB           READ WRITE NO
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE babolpdb PRIORITY 1;
Pluggable database altered.
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE ABADANPDB PRIORITY 2;
Pluggable database altered.
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE VARAMINPDB PRIORITY 3;
Pluggable database altered.
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE TEHRANPDB PRIORITY 4;
Pluggable database altered.

با restart کردن دیتابیس خواهیم دید که دیتابیسها با ترتیب اعلام شده باز شده اند:

SQL> startup force;
SQL> select OPEN_TIME,NAME,PRIORITY from v$pdbs order by 1;
OPEN_TIME                NAME     PRIORITY
---------------------------------------- ---------- ----------
10-MAY-23 05.52.43.190 PM +04:30     PDB$SEED      1
10-MAY-23 05.52.43.812 PM +04:30     BABOLPDB      1
10-MAY-23 05.52.44.889 PM +04:30     ABADANPDB      2
10-MAY-23 05.52.45.929 PM +04:30     VARAMINPDB     3
10-MAY-23 05.52.47.102 PM +04:30     TEHRANPDB      4

ترتیب باز شدن PDB در ALERT LOG هم ثبت شده است:

PDB$SEED(2):Opening pdb with Resource Manager plan: DEFAULT_PLAN
BABOLPDB(4):SUPLOG: Initialize PDB SUPLOG SGA, old value 0x0, new value 0x18
2023-05-10T17:52:44.739491+04:30
ABADANPDB(6):SUPLOG: Initialize PDB SUPLOG SGA, old value 0x0, new value 0x18
2023-05-10T17:52:45.784421+04:30
VARAMINPDB(5):SUPLOG: Initialize PDB SUPLOG SGA, old value 0x0, new value 0x18
2023-05-10T17:52:46.828984+04:30
TEHRANPDB(3):SUPLOG: Initialize PDB SUPLOG SGA, old value 0x0, new value 0x18

*همراه با اوراکل 12cR2، اولویت PDBها در زمینه upgrade از طریق دستور زیر قابل تنظیم است:

SQL*Plus: Release 12.0.0.0.0 - Production on Wed May 10 16:56:59 2023
SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE babolpdb UPGRADE PRIORITY 5;
Pluggable database altered.

 

قابلیت Annotation در اوراکل 23c

در نسخه های قبل از 23c، از طریق قابلیت comment می توانیم برای objectهایی نظیر table ، table column، materialized view، view کامنت و یا توضیحاتی را ثبت کنیم. comment گذاری با محدودیتهایی هم همراه است برای مثال امکان دسته بندی کامنتها وجود ندارد و به طور کلی همه توضیحات در یک متن طولانی ثبت خواهند شد.

در اوراکل 23c قابلیت Annotation که شباهتهای زیادی به قابلیت comment دارد، ارائه شد که بر اساس آن می توانیم برای objectهایی نظیر table, view, materialized view, index و column توضیحاتی را به صورت دسته بندی شده و بر اساس name و value ثبت کنیم.

 برای هر کدام از این objectها می توان تعداد زیادی Annotation_name و Annotation_value تعریف کرد و هر Annotation باید حداقل شامل یک Annotation_name باشد ولی الزامی به تعریف Annotation_value وجود ندارد.

*در نحوه نامگذاری Annotation_nameها محدودیتی وجود ندارد.

SQL> create table STD 
(
id number annotations (DESCRIPTION1 'student ID',Description2 ‘coooode daneshjoiieee!!’),
name varchar2(20) annotations(Description ‘Full Name for students’)
)
annotations (DESCRIPTION ‘Student Table’);
Table created

(بیشتر…)

اوراکل 23c – قابلیت Hybrid read-only mode برای pluggable databaseها

در اوراکل 23cء، open mode جدیدی به نام Hybrid read-only برای pluggable databaseها اضافه شد که در صورت قرار دادن PDB در این حالت، local userها تنها می توانند به صورت Read Only به دیتابیس وصل شوند البته در این open mode محدودیتی برای common userها ایجاد نخواهد شد و این دسته از کاربران امکان write خواهند داشت:

SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE TEHRANPDB OPEN HYBRID READ ONLY;
Pluggable database altered.
SQL> show pdbs
  CON_ID CON_NAME            OPEN MODE RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
     2 PDB$SEED            READ ONLY NO
     3 TEHRANPDB           READ WRITE NO

(بیشتر…)

Schema Privilege در اوراکل 23c

تا قبل از اوراکل23cء، privilegeها به سه نوع object، system و administrative قابل تقسیم بودند و برای آنکه کاربری صرفا به اشیاء یک اسکیما دسترسی داشته باشد به ناچار می بایست از object privilegeها استفاده کرد که این محدودیت را قبلا در مستندی شرح داده ایم.

رجوع شود به : اهدای مجوز در سطح اسکیما در اوراکل و پستگرس

در نسخه 23c قابلیت جدیدی در این زمینه ایجاد شد و اوراکل نوع دیگری از privilege به نام schema privilege را ارائه کرد که بر اساس آن می توان دسترسی به تمامی اشیاء{موجود و آینده} یک اسکیما را صرفا با اجرای یک دستور به یک کاربر(و یا role) اهدا کرد و یا به کاربر این امکان را داد تا برای اسکیما شی جدیدی بسازد.

schema privilege با کمک system privilegeها کار می کند مثلا می توانیم دسترسی select any table که یک system Privilege محسوب می شود را بر روی یک اسکیما به یک کاربر اهدا کنیم. بدیهی است که schema privilege به نسبت system privilege از دادن دسترسی های اضافه جلوگیری خواهد.

(بیشتر…)

Auditing در سطح ستون – اوراکل 23c

Unified Auditing در نسخه 23c به صورت پیش فرض فعال است و در این نسخه به آن قابلیتهای جدیدی هم اضافه شده است. یکی از این قابلیتها، امکان Auditing در سطح Column است با کمک این فیچر می توانیم صرفا ستون(یا ستونهای) به خصوصی از یک Table یا View را Audit کنیم.

برای مثال قصد داریم هر selectای بر روی ستون mobile را Audit کنیم، برای این کار Audit Policy زیر را ایجاد می کنیم:

SQL> CREATE AUDIT POLICY Col_pol_Mobile ACTIONS select(mobile) ON usef.person;
Audit policy created.

Policy ایجاد شده را فعال می کنیم:

SQL> AUDIT POLICY Col_Pol_Mobile;
Audit succeeded.

(بیشتر…)

نصب Oracle GoldenGate 21c با معماری Microservice

در این مستند قصد داریم به نحوه نصب Oracle GoldenGate 21c با معماری Microservice بپردازیم. قبل از نصب باید در نظر داشته باشیم که برای استفاده از نسخه مایکروسرویس گلدن گیت، می توانیم این نرم افزار را در سمت source و یا target نصب کنیم و نصب آن در هر دو طرف replication الزامی نیست همچنین source و یا target بودن سرور تاثیری در مراحل نصب نخواهد داشت.

قبل از نصب گلدن گیت، مسیری که قرار است نرم افزار در آن نصب شود را ایجاد می کنیم(OGG_HOME):

[oracle@target ~]$ mkdir /oracle/OGGMA21c

ابزار runInstaller را برای نصب نرم افزار اجرا می کنیم:

[oracle@target source]$ unzip 213000_fbo_ggs_Linux_x64_Oracle_services_shiphome.zip
[oracle@target ~]$ cd /source/fbo_ggs_Linux_x64_Oracle_services_shiphome/Disk1
[oracle@target Disk1]$ ./runInstaller
Starting Oracle Universal Installer...
Checking Temp space: must be greater than 120 MB.  Actual 70018 MB  Passed
Checking swap space: must be greater than 150 MB.  Actual 1023 MB  Passed
Checking monitor: must be configured to display at least 256 colors.  Actual 16777216  Passed
Preparing to launch Oracle Universal Installer from /tmp/OraInstall2023-03-09_10-45-39AM. Please wait ...

بر خلاف نسخه های قبلی، در نسخه 21c نیازی به انتخاب نسخه دیتابیس در طول نصب golden gate وجود ندارد:

(بیشتر…)