ویژگی auto-list partitioning در اوراکل 12cR2

در اوراکل 11g، زمانی که یک جدول با متد list  پارتیشن بندی می شود، تعداد پارتیشنها ثابت خواهد بود و در صورتی که قصد درج مقداری خارج از مقادیر تعریف شده برای partition key را داشته باشیم، با خطا مواجه خواهیم شد(در صورت عدم تعریف default partition):

SQL> CREATE TABLE person( id NUMBER, name VARCHAR2(30),EYE_COLOR VARCHAR2(10) )

  2  PARTITION BY LIST (EYE_COLOR)

  3  (PARTITION p1 VALUES (‘BL’),

  4   PARTITION p2 VALUES (‘GR’)

  5  );

Table created

SQL> insert into person values(1,’hadi’,’BC’);

ORA-14400: inserted partition key does not map to any partition

(بیشتر…)

اوراکل 12cR2 – بهبودی در انجام عملیات EXCHANGE PARTITION

در صورتی که قصد داریم جدولی را برای انجام عملیات EXCHANGE PARTITION ایجاد کنیم، باید ساختار این جدول مشابه با ساختار جدول پارتیشن شده باشد تا امکان انجام عملیات EXCHANGE بین جدول جدید و پارتیشن مورد نظر فراهم شود:

SQL> create table EXCHTBL as select * from SALTBL where 1=2;

Table created

SQL> ALTER TABLE SALTBL EXCHANGE PARTITION P2020 WITH TABLE EXCHTBL;

Table altered

SQL> select count(*) from EXCHTBL;

  COUNT(*)

———-

70000

(بیشتر…)

read only کردن پارتیشنهای یک جدول

از اوراکل 11g می توان یک جدول را در حالت read only قرار داد:

SQL> alter table usef.mytbl read only;

Table altered.

SQL>  alter table usef.mytbl read write;

Table altered.

اما در این نسخه و همچنین نسخه 12cR1، قابلیت قرار دادن پارتیشنی از جدول در حالت read only  وجود ندارد:

SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Sat Dec 14 17:10:54 2019

SQL> alter session set container=PDB12R1;

Session altered.

SQL> alter table usef.mytbl modify partition p_2000 read only;

ORA-14049: invalid ALTER TABLE MODIFY PARTITION option

(بیشتر…)

ویژگی Multi-column list partitioning در اوراکل 12cR2

تا قبل از اوراکل 12cR2، پارتیشن بندی به روش list، صرفا بر اساس یک ستون قابل انجام بود به عبارت دیگر، تنها می توان یک ستون را به عنوان partition key مشخص کرد در غیر این صورت، با خطای ORA-14304 مواجه خواهیم شد:

SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Sat Dec 14 17:10:54 2019

SQL> CREATE TABLE person( id NUMBER, name VARCHAR2(30),EYE_COLOR VARCHAR2(10),blood_group VARCHAR2(10))

    PARTITION BY LIST (EYE_COLOR,blood_group)

    (PARTITION p1 VALUES (‘BL’,’B+’),

      PARTITION p2 VALUES (‘BL’,’O-‘),

      PARTITION p3 VALUES (‘GR’,’A+’),

      PARTITION p4 VALUES (‘GR’,’B+’),

      PARTITION p5 VALUES(default)

    );

ORA-14304: List partitioning method expects a single partitioning column

(بیشتر…)

امکان اجرای عملیات بر روی چند پارتیشن

در اوراکل 12c می توان با اجرای صرفا یک دستور، چندین پارتیشن را حذف نمود(DROP PARTITION) و یا چندین پارتیشن را به جدول اضافه کرد(ADD PARTITION).

SQL> alter table mytbl drop partition P_2000,SYS_P900;

Table altered

SQL> alter table mytbl add partition P_2000  VALUES LESS THAN (TO_DATE(‘ 2000-01-01 00:00:00’, ‘SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS’)),partition SYS_P900  VALUES LESS THAN (TO_DATE(‘ 2040-01-01 00:00:00’, ‘SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS’));

Table altered

ویژگی های جدید اوراکل در نسخه 19c

1.ارائه گزارش برای استفاده از hintها(HINT_REPORT)

2.Real-Time Statistics

3.اجرای دستورات DMLای در محیط دیتاگارد

4.ویژگی Schema Only Accounts

5.ویژگی Audit Only Top-Level SQL Statements

6.Hybrid Partition Table

7.ویژگی Automatic Indexing

8.ایجاد کاربران سیستمی به صورت schema only account

9.برگشت خودکار سرویس به preferred instance

10.ارسال unified audit trail به syslog و Event Viewer

11.بهبودهای EZconnect در اوراکل 19c

12.بررسی تغییرات dbms_job در اوراکل 19c

13.عدم امکان استفاده از دستور ALTER USER RENAME در اوراکل 19c

14.اجرای PDB relocation و PDB cloning به صورت از راه دور با کمک DBCA

15.بهبودی در جمع آوری خودکار آمار در اوراکل 19c

16.ارتقاء اوراکل از نسخه 18c به 19c با استفاده از ابزار AutoUpgrade

17.ویژگی Automatic Flashback(or PITR) Standby در اوراکل 19c

18.ارتقا نسخه Grid Infrastructure به 19.8 با اعمال Patch و بدون Downtime در سطح دیتابیس(در محیط کلاستر)

19.نگاهی به تغییرات و بهبودهای تابع LISTAGG در اوراکل 18c ، 12cR2و 19c

20.پارامتر MAX_IDLE_BLOCKER_TIME در اوراکل 19c

21.Update بخشی از اطلاعات JSON با کمک تابع JSON_MERGEPATCH – اوراکل 19c

22.Rotate خودکار فایل Listener.log در اوراکل 19c

23.تست قسمتی از عملیات TTS بدون down time(اوراکل 19c)

24.مروری بر ویژگی های جدید DG Broker در اوراکل 19c

25.اتصال به PDB با مجوز sysdba بدون تعیین پسورد(اوراکل 19.7)

26.اوراکل 19c- ارتقا Grid Infrastructure در حالت Dry-Run

 

ویژگی های جدید اوراکل در نسخه 18c

1.رفع گپ استندبای در اوراکل 18c

2.PDB switchover

3.استفاده از Preplugin Backup

4.duplicate یک pdb در cdb دیگر

5.نصب اوراکل با کمک RPM

6.اجرای دستورات DMLای در محیط دیتاگارد(اوراکل 19c و 18c)

7.ویژگی Schema Only Accounts در اوراکل 18c و 19c

8.تاثیر عملیات NOLOGGING در دیتاگارد(اوراکل 11g و 12c و 18c)

9.ارسال unified audit trail به syslog و Event Viewer

10.عدم استفاده از symbolic linkها در زمان ساخت directory(اوراکل 18c)

ویژگی های جدید اوراکل در نسخه 12c

بانک اطلاعاتی اوراکل با هر نسخه جدیدی که ارائه می کند معمولا بسیاری از باگهای ایجاد شده در نسخه های قبلی را برطرف کرده و علاوه بر آن، ویژگی های جدیدی را هم عرضه می کند.

به همین منوال، اوراکل در نسخه 12c، بیش از 500 ویژگی جدید را ارائه کرده است که در این مقاله قصد داریم بعضی از این ویژگی ها را مورد بررسی قرار دهیم.

(بیشتر…)