اجرای دستورات Sql در محیط RMAN

از اوراکل 12cR1 می توان بدون هیچ پیش شرطی دستورات sqlای را در محیط RMAN اجرا کرد:

RMAN> select status from v$instance;

STATUS     

————

OPEN       

RMAN> desc usef.a;

using target database control file instead of recovery catalog

 Name                                      Null?    Type

 —————————————– ——– —————————-

 FILE#                                              NUMBER                     

 NAME                                               VARCHAR2(513)  

ارتباط با نویسنده مطلب:vahidusefzadeh@ کانال تخصصی اوراکل و لینوکس: OracleDB@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.