ویژگی های جدید اوراکل در نسخه 21c

50.اوراکل 21.7 – راه اندازی دیتاگارد در سطح PDB(قابلیت DGPDB)

49.اجرای کلاستر اوراکل در داکر(Oracle RAC 21c)

48.JSON Multivalue index در اوراکل 21c

47.تابع checksum در اوراکل 21c

46.پشتیبانی از شرط نامساوی در Automatic Indexing

45.قابلیتهای جدید اوراکل 21c در زمینه عملگرهای مجموعه ای

44.اوراکل 21c – بازگرداندن دیتابیس به هر زمانی در گذشته

43.اوراکل 21c – انجام auditing بر اساس current user

42.قابلیتهای جدید اوراکل 21c در زمینه عملگرهای مجموعه ای

41.اجرای parallel عملیات TTS export/import

40.تابع ANY_VALUE در اوراکل 21c

39.بهبودهای حلقه تکرار FOR در اوراکل 21c

38.بهبودهای ابزار AutoUpgrade در زمینه RAC

37.پارامتر pdbTimezone در دستور DBCA

36.تنظیم خصوصیت compression برای ایندکس در زمان import

35.غیرفعال کردن Auto Indexing برای ad hoc query

34.اعمال auditing برای همه editionهای یک object

33.تغییرات GIMR Database در اوراکل کلاستر 21c

32.Automatic Index Optimization در اوراکل 21c

31. بروزرسانی اطلاعات JSON با کمک تابع JSON_TRANSFORM

30.دیتاتایپ JSON در اوراکل 21c

29.SQL Macros در اوراکل 21c

28.قابلیت In-Memory Hybrid Scan

27.قابلیت PDB Recovery Isolation

26.resume کردن عملیات TTS export/import

25.حذف پارامتر IGNORECASE و SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON

24.سوییچ بین دو GI Home با استفاده از پارامتر switchGridHome(ارتقا 21.3 به 21.4)

23.Attention Log در اوراکل 21c

22.ارتقا non-CDB به اوراکل 21c از طریق ابزار AutoUpgrade

21.ارتقا PDB به اوراکل 21c از طریق ابزار AutoUpgrade

20.آزاد کردن فضای استفاده نشده SecureFile در اوراکل 21c

19.اضافه شدن resource برای pdb در Grid Infrastracture

18.قابلیت Sequence Dynamic Cache Resizing در اوراکل 21c و 19.10

17.استفاده از Result Cache در استندبای

16.ارتقا نسخه pdb به اوراکل 21c با کمک قابلیت Replay Upgrade

15.ارتقا non-cdb به اوراکل 21c با کمک قابلیت Replay Upgrade

14.بهبودی در فیچر Automatic In-Memory در اوراکل 21c

13.استفاده همزمان از EXCLUDE و INCLUDE در ابزارهای DataPump

12.پشتیانی Flashback Database از Shrink Datafile در اوراکل 21c

11.Mandatory Profile در اوراکل 21c

10.اعمال فوری تغییرات در Unified Audit Policy

9.rotate خودکار فایل های Alert Log در اوراکل 21c

8.آماده سازی مقدمات راه اندازی دیتاگارد با Broker

7.مقایسه explain plan با کمک تابع compare_explain

6.Read-only Oracle Home در اوراکل 21c(تغییر مسیر دایرکتوری dbs و network)

5.قابلیت Data Pump Checksum در اوراکل 21c

4.ویژگی Expression based parameter value در اوراکل 21c

3.تنظیم دو پسورد برای یک کاربر در اوراکل 21c و 19.12

2.آموزش نصب و راه‌اندازی اوراکل نسخه 21c

1.جداول Immutable در اوراکل 19.11 و 21c