قابلیتهای جدید اوراکل 23ai

1.Auditing در سطح ستون

2.Schema Privilege در اوراکل 23ai

3.قابلیت Hybrid read-only mode برای pluggable databaseها

4.قابلیت Annotation

5.تنظیم اولویت برای PDB

6.نوع داده Boolean در اوراکل 23ai

7.استفاده از Column Alias در قسمت Group by  و Having

8.افزایش حداکثر تعداد ستونهای یک جدول به 4096

9.امکان استفاده از عبارت if [not] exists در هنگام ایجاد و یا حذف یک object

10.جلوگیری از Blocking Session در زمان اجرای دستور Update(قابلیت Lock-free reservation)

11.قابلیت Traditional Auditing دیگر پشتیبانی نمی شود!

12.اجرای دستور SELECT بدون عبارت FROM

13.استفاده از Direct Join در دستورات Delete و Update

14.قابلیت Automatic SQL Transpiler

15.قابلیت Read Only User

16.معرفی Role جدید برای Developerها

17.قابلیت SQL domain

18.تغییر نام LOB segment

19.افزایش حداکثر اندازه Inline LOBها به 8000

20.قابلیت SQL History

21. امکان جدا کردن Flashback Log از FRA

22.قابلیت DEFAULT ON NULL برای update و insert

23.فعالسازی مجدد Traditional Audit در اوراکل 23ai

24.خواناتر شدن متن خطاها

25.قابلیت Automatic Transaction Rollback(تنظیم اولویت برای تراکنشها)

26.امکان استفاده از ماژولهای JavaScript در دیتابیس اوراکل

27.اوراکل 23ai– ابزار ConnStr

28.قابلیت JSON Relational Duality View

29.امکان استفاده از قابلیت Memoptimized Rowstore بدون تنظیم Hint

30.دستور ping در sqlplus

31.قابلیت Read Only Session

32.تغییرات دستور OERR

33.قابلیت Materialized View Concurrent Refresh

34.پشتیبانی Fast Ingest از Partitioning، Compression و LOB

35.حذف محدودیتهای Parallel DML

36.قابلیت Table Values Constructor

37.امکان جستجو در سطح کل دیتابیس با DBMS_SEARCH

38.امکان حذف  و اضافه کردن ستون به جداول Blockchain و Immutable

39.تنظیم حداکثر مدت زمان برای idle retention جداول Blockchain و Immutable

40.قابلیت Blockchain Table Row Versions

41.قابلیت SQL Firewall

42.بررسی وجود inconsistency در Data Dictionary

43.بهبودهایی در زمینه DML RETURNING INTO

44.اضافه شدن کلمه کلیدی ORDERED به تابع JSON_SERIALIZE

45.قابلیت Shrink کردن Bigfile tablespace

46.استفاده از پروسیجر JSON_TYPE_CONVERTIBLE_CHECK برای جابجایی دیتای JSON

47.شناسایی علت تغییر رفتار Optimizer با استفاده از ویوی DBA_HIST_OPTIMIZER_ENV_DETAILS

48.پارامتر error_message_details برای نمایش جزییات خطا

49.امکان تغییر رفتار پیش فرض kill session

50.تخمین صرفه جویی در فضا با DEDUPLICATION

51.قابلیت Dictionary Protection

52.قابلیت Automatic List Partitioning برای جداول هیبریدی

53.قابلیت JSON Schema

54.پشتیبانی توابع CEIL و FLOOR از دیتاتایپهای DATE، TIMESTAMP و INTERVAL

55.اوراکل 23ai – افزایش حداکثر اندازه پسورد از 30 بایت به 1024 بایت

56.Roleهای OGG_CAPTURE، OGG_APPLY برای گلدن گیت

57.بهبودی در ویوهای دیکشنری در زمینه پارتیشن بندی

58.امکان ایجاد Refreshable PDB از طریق DBCA

59.اجرای sysdate بر اساس time zone هر PDB

60.قابلیت Transport Tablespace بر روی Network

61.بهبودی برای دستور CASE در PL/SQL

62.ایجاد خودکار AWR Snapshot در سطح PDB

63.امکان استفاده از توابع تجمیعی(نظیر SUM و AVG) بر روی نوع داده INTERVAL

64.چند ویوی جدید برای بررسی مسائل پرفورمنسی Data Pump