مصاحبه(Interview)

-مصاحبه با مهندس مبین رنجبر با موضوع “Big Data” 

 

-interview with Anil Nair(Sr Principal Product Manager (RAC) at Oracle)

Part I(General)

 

Part II(RAC)

 

Part III(ORACLE)

 

-interview with Christian Antognini(Oracle ACE Director;Author)

 

-interview with Biju Thomas(Oracle ACE Director; Author)

 

-interview with Jim Czuprynski(Oracle DBA, Oracle ACE Director)

 


-مصاحبه با مهندس فرشاد بدیعی(Oracle DBA – مقیم استرالیا)

 

-مصاحبه با مهندس قاسم کولیوند(Oracle DBA – مقیم کانادا)

 

-مصاحبه با مهندس امین فروردین(Oracle DBA – مقیم آلمان)

 

-مصاحبه با مهندس سجاد رزمی(نویسنده کتاب در زمینه اوراکل – مقیم ترکیه)

 


-مصاحبه با مهندس حسین اویسی(Oracle DBA)

 

-مصاحبه با مهندس حسن تیموری(Oracle DBA)

 

-مصاحبه با مهندس محسن بهادری(Oracle DBA)


-گفتگو با موضوعِ “مدارک اوراکل” با مهندس حاجی حسن پور و مهندس شجاعی


-گفتگو با مهندس مسعود طاهری Sql Server DBA(این مصاحبه به صورت تصویری انجام شده و فیلم ان در “کانال آپارات سایت” موجود است)

 

https://t.me/vahidusefzadeh@ORACLEDB