قابلیتهای جدید اوراکل 23c

1.Auditing در سطح ستون

2.Schema Privilege در اوراکل 23c

3.قابلیت Hybrid read-only mode برای pluggable databaseها

4.قابلیت Annotation

5.تنظیم اولویت برای PDB

6.نوع داده Boolean در اوراکل 23c

7.استفاده از Column Alias در قسمت Group by  و Having

8.افزایش حداکثر تعداد ستونهای یک جدول به 4096

9.امکان استفاده از عبارت if [not] exists در هنگام ایجاد و یا حذف یک object

10.جلوگیری از Blocking Session در زمان اجرای دستور Update(قابلیت Lock-free reservation)

11.قابلیت Traditional Auditing دیگر پشتیبانی نمی شود!

12.اجرای دستور SELECT بدون عبارت FROM

13.استفاده از Direct Join در دستورات Delete و Update

14.قابلیت Automatic SQL Transpiler

15.قابلیت Read Only User

16.معرفی Role جدید برای Developerها

17.قابلیت SQL domain

18.تغییر نام LOB segment

19.افزایش حداکثر اندازه Inline LOBها به 8000

20.قابلیت SQL History

21. امکان جدا کردن Flashback Log از FRA

22.قابلیت DEFAULT ON NULL برای update و insert

23.فعالسازی مجدد Traditional Audit در اوراکل 23c

24.خواناتر شدن متن خطاها

25.قابلیت Automatic Transaction Rollback(تنظیم اولویت برای تراکنشها)

26.امکان استفاده از ماژولهای JavaScript در دیتابیس اوراکل

27.اوراکل 23c – ابزار ConnStr

28.قابلیت JSON Relational Duality View

29.امکان استفاده از قابلیت Memoptimized Rowstore بدون تنظیم Hint

30.دستور ping در sqlplus