قابلیتهای جدید اوراکل 23c

1.Auditing در سطح ستون

2.Schema Privilege در اوراکل 23c

3.قابلیت Hybrid read-only mode برای pluggable databaseها

4.قابلیت Annotation

5.تنظیم اولویت برای PDB

6.نوع داده Boolean در اوراکل 23c

7.استفاده از Column Alias در قسمت Group by  و Having

8.افزایش حداکثر تعداد ستونهای یک جدول به 4096

9.امکان استفاده از عبارت if [not] exists در هنگام ایجاد و یا حذف یک object