استفاده از DataBaseLink در ابزارهای expdp/impdp

گاهی بدلایل مختلف، مانند عدم فضای کافی یا عدم دسترسی مستقیم به سیستم عامل، امکان تهیه دامپ بر روی ماشین/سرور مبدا مهیا نمی باشد. در این مواقع datapump این امکان را فراهم نموده تا فایل دامپ را بر روی یک ماشین/سرور دیگر ایجاد کنیم یا اطلاعات را بدون ایجاد فایل دامپ، مستقیما بر روی بانک مقصد بارگذاری نماییم. برای این منظور از ارتباط database link بین دو بانک اطلاعاتی استفاده می شود.

(بیشتر…)

فراخوانی lobs با dblink در اوراکل 12cR2

در اوراکل 11g، با کمک dblink نمی توان فیلدی که از نوع داده lobs می باشد را به صورت زیر فراخواند:

select * from usef.tbl@db11g;
ORA-22992: cannot use LOB locators selected from remote tables

همچنین اگر جدول مورد نظر در اوراکل ماقبل از نسخه 12cR2 باشد و فراخوانی ان در نسخه 12cR2 انجام شود، کماکان با خطا مواجه خواهد شد:

–in 12cR2 to 11g

select * from tbl@db11g;

ORA-65510: Distributed LOB operations are not supported on pre-12.2 databases.

حال اگر طرفین 12cR2 باشند، این محدودیت برطرف خواهد شد:

select * from tbl@db12r2;
1 <CLOB>