بازیابی کنترل‏ فایل با dbms_backup_restore

به صورت معمول در هنگام بازیابی بکاپ RMAN ، برای بازیابی کنترل فایل از روشهایی نظیر CONTROLFILE AUTOBACKUP  و کاتالوگ استفاده می شود حال زمانی را فرض کنید که به هر دلیلی امکان استفاده از اینروشها برای بازیابی کنترل فایل ممکن نیستند(مخصوصا به خاطر خطا در زمان بکاپ گیری) در این حالت ممکناست استفاده از پکیج dbms_backup_restore کارساز باشد.

(بیشتر…)

RMAN در محیط RAC

در هنگام بکاپ گیری با RMANدر محیط RAC، اگر بخواهیم از چند کانال استفاده کنیم تا عملیات به صورت موازی انجام شوند می توان به جای تحمیل بار بر روی یک نود، کانالها را طوری تنظیم کرد تا بار را بر روی نودهای مختلف پخش شود این کار را می توان به صورت زیر انجام داد:

(بیشتر…)