ایجاد synonym برای کاربران

ایجاد synonym برای کاربران در اوراکل 12c امکان پذیر است. این کار با کمک پارامتر مخفی enable_schema_synonyms_ قابل انجام می باشد:

SQL> alter system set “_enable_schema_synonyms” = true scope=spfile;

System altered.

برای مثال، بعد از تنظیم این پارامتر، می توانیم با کمک دستور زیر، برای کاربر usef، نام دیگری هم تعیین می کنیم:

SQL>  create schema synonym new_name for usef;

Schema synonym created.

(بیشتر…)

Data Masking از طریق Data Pump

در زمان انتقال اطلاعات از یک بانک عملیاتی به یک بانک تستی، ممکن است نیاز باشد تا اطلاعات حساس به طور شفاف به بانک مقصد منتقل نشوند در این صورت اگر از data pump برای جابجایی دیتا استفاده می کنیم، می توانیم در زمان برگرداندن دیتا با دستور impdp، داده های حساس را دستکاری کنیم. این کار، از طریق پارامتر REMAP_DATA و یک function(که از قبل در بانک تستی موجود است)، قابل انجام خواهد بود.

REMAP_DATA=[schema.]tablename.column_name:[schema.]pkg.function

(بیشتر…)

دست گرمی با پسوردفایل

همانطور که می دانید، برای لاگین از راه دور به بانک اطلاعاتی، آن هم از طریق administrative privilegeها(از قبیل sysdba و sysoper)، ناگزیر باید password file را برای بانک ایجاد کرده باشیم در غیر این صورت، با خطا مواجه خواهیم شد:

[oracle@myhost ~]$ sqlplus “sys/a@mydb1 as sysdba”

SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 – Production on Sat Aban 26 12:27:51 1397

Version 18.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2018, Oracle.  All rights reserved.

ERROR:

ORA-01017: invalid username/password; logon denied

Enter user-name:

(بیشتر…)

Substitution Variableهای جدید برای expdp/impdp

در زمان تهیه دامپ به صورت همروند، خروجی دامپ در فایلهای متعددی قرار خواهد گرفت که در نسخه های قبل از 12cR2، اسامی هر کدام از این فایلها با کمک متغیر %U و با یک شماره از هم متمایز می شد به عبارت دیگر، ایجاد دامپ همروند تنها از طریق این Substitution Variable قابل انجام بود:

 expdp \’sys/sy AS SYSDBA\’  directory=dr dumpfile=dump_%U.dmp schemas=usef parallel=4

 Export: Release 11.2.0.4.0 – Production on Sun Apr 15 16:33:35 2018

Dump file set for SYS.SYS_EXPORT_SCHEMA_01 is:

/u01/oracle/dump_01.dmp

/u01/oracle/dump_02.dmp

/u01/oracle/dump_03.dmp

(بیشتر…)

ستونهای VC_* در ویوهای data dictionary

همانطور که می دانید، تعدادی از فیلدهای مربوط به ویوهای data dictionary، هنوز(در اوراکل 18c) از نوع long می باشند. برای مثال، فیلد text در ویوی USER_VIEWS از این دسته می باشد:

SQL> desc USER_VIEWS

Name                          Type                     Comments                                                                

————                ————–              ———————————-

VIEW_NAME          VARCHAR2(128)          Name of the view

TEXT_LENGTH        NUMBER                    Length of the view text

TEXT                       LONG                         View text      

(بیشتر…)

رجیستر خودکار بانک به چندین listener

همانطور که می دانید، هر listener می تواند در یک زمان به چند instance سرویس دهد و همچنین سرویسهای یک instance می تواند توسط چند listener هندل شود که در حالت پیش فرض،  هر instance به صورت خودکار، توسط پروسسهای پس زمینه اش(در اوراکل 11g توسط PMON و در 12c توسط LREG) به پورت 1521 و پروتکل TCP سرویس Listener رجیستر می شود و با این عمل، اصطلاحا dynamic registration انجام خواهد شد.

(بیشتر…)

پروسس LREG در اوراکل 12c

همانطور که می دانید در نسخه های 10g و 11g، پروسس pmon مسئولیت dynamic registration را بر عهده دارد علاوه بر این وظیفه، این پروسس به عنوان یک background process اجباری، نقشهای بسیار مهم دیگری را هم ایفا می کند که با از بین بردن(kill) آن، instance هم از کار خواهد افتاد.

(بیشتر…)

ایجاد چندین نام برای دیتافایلها با کمک hard link

همانطور که می دانید، ایجاد hard link برای یک فایل در محیط لینوکس، دستیابی به آن فایل را از چندین مسیر مختلف ممکن می سازد. مثال زیر را ببینید:

مثال: myfile1 با شماره inodeای برابر با 4475276، در مسیر u01/ قرار دارد:

[root@ol7 u01]# cd /u01/

[root@ol7 u01]# ls -li myfile1

4475276 -rw-r–r–. 1 root root 15 Oct  3 10:25 myfile1

(بیشتر…)