فراخوانی lobs با dblink در اوراکل 12cR2

در اوراکل 11g، با کمک dblink نمی توان فیلدی که از نوع داده lobs می باشد را به صورت زیر فراخواند:

select * from usef.tbl@db11g;
ORA-22992: cannot use LOB locators selected from remote tables

همچنین اگر جدول مورد نظر در اوراکل ماقبل از نسخه 12cR2 باشد و فراخوانی ان در نسخه 12cR2 انجام شود، کماکان با خطا مواجه خواهد شد:

–in 12cR2 to 11g

select * from tbl@db11g;

ORA-65510: Distributed LOB operations are not supported on pre-12.2 databases.

حال اگر طرفین 12cR2 باشند، این محدودیت برطرف خواهد شد:

select * from tbl@db12r2;
1 <CLOB>

آموزش نصب پایگاه داده اوراکل(12c) به صورت Silent

برای نصب silent نرم افزار اوراکل، همانند نصب گرافیکی آن(مطالعه بفرمایید)، باید مقدماتی را در سطح os فراهم نمود که در ابتدای این متن و با طی چند مرحله، به جزییات انجام این مقدمات، خواهیم پرداخت.

(بیشتر…)

ده مثال کاربردی برای Data Pump

مثال 1: اجرای همروند دستور expdp و ذخیره دامپ فایل در دیسکهای مختلف:

SQL> create directory dir1 as ‘/disk1/dmp1′;
Directory created.
SQL> create directory dir2 as ‘/disk2/dmp2′;
Directory created.
SQL> create directory dir3 as ‘/disk3/dmp3′;
Directory created.

[oracle@DB ~]$ expdp usef/a dumpfile=dir1:dump1.dmp,dir2:dump2.dmp,dir3:dump3.dmp logfile=dir1:logdmp.txt full=y parallel=3

(بیشتر…)

تغییر نام کاربر در اوراکل

برای تغییر نام یک کاربر در اوراکل، تا قبل از نسخه 11g، دستور مشخصی وجود نداشت و برای انجام این کار، نیاز بود تا از عملیات پرهزینه ای چون expdp/impdp، exp/imp و … استفاده کرد که البته استفاده از این روشها در بسیاری از محیطها، بسیار دشوار و تا حدودی نشدنی بود.

(بیشتر…)