تست قسمتی از عملیات TTS بدون down time(اوراکل 19c)

برای انجام عملیات Transportable Tablespaces، باید در زمان اجرای دستور expdp و انتقال دیتافایلهای tablespace به سرور مقصد(و یا تهیه بکاپ از دیتافایلها)، tablespace را در حالت read only قرار داد(در دیتابیس مبدا) و اگر در حین اجرای دستور expdpء، tablespace در حالت read write(online) قرار داشته باشد، دستور با خطای زیر متوقف خواهد شد:

ORA-29335: tablespace ‘TBS01’ is not read only

Job “SYS”.”SYS_EXPORT_TRANSPORTABLE_01″ stopped due to fatal error at Wed Jan 20 10:32:48 2021 elapsed 0 00:00:14

(بیشتر…)

چند مثال کاربردی از دستور sed در لینوکس

همانطور که می دانید، از دستور sed در سیستم عامل لینوکس، برای پردازش متن استفاده می شود این دستور، فیلتر کردن و تبدیل متن را با سرعت بسیار بالایی ممکن می سازد. در این متن سعی کردیم چند مثال کاربردی را برای این دستور ارائه کنیم.

1.اضافه کردن فضای خالی زیر هر خط:

[oracle@oLinux7 ~]$ sed G  pfile.ora

(بیشتر…)

نکاتی در مورد حداکثر طول کاراکتر ORACLE_SID

همانطور که می دانید، متغیر محیطی ORACLE_SID، نام instance اوراکل را مشخص می کند:

 [oracle@Primary ~]$ echo $ORACLE_SID

sid

SQL> select INSTANCE_NAME from v$instance;

INSTANCE_NAME

—————-

sid

در این متن نکاتی را در مورد حداکثر طول کاراکتر ORACLE_SID و نام instance ارائه خواهیم کرد.

در زمان کار با ابزار netmgr، امکان استفاده از sid با طول بیشتر از 8 کاراکتر وجود ندارد و در صورت تنظیم با خطای زیر مواجه خواهیم شد:

(بیشتر…)

اهدای مجوز در سطح اسکیما در اوراکل و پستگرس

در مطلب قبلی سعی کردیم تفاوتهای schema و user را در دیتابیس پستگرس و اوراکل تشریح کنیم. در این مطلب به اهدای مجوز در سطح اسکیما در این دو دیتابیس خواهیم پرداخت.

در دیتابیس پستگرس می توان به راحتی و با اجرای یک دستور مجوز دسترسی به تمامی جداول موجود در یک اسکیما را به کاربران اهدا کرد.مثال زیر را ببینید.

postgres=# \c postgres vahid

postgres=> select current_user;

 vahid

postgres=> select * from myschema.tbl1;

ERROR:  permission denied for schema myschema

خطای فوق عدم دسترسی کاربر vahid به جدول myschema.tbl1 را نشان می دهد. برای برطرف کردن این خطا، از طریق کاربر postgres که superuser هم هست به دیتابیس متصل شده و دستور زیر را اجرا می کنیم:

postgres=> \c postgres postgres

postgres=# grant usage on schema myschema to vahid;

GRANT

postgres=# GRANT ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA myschema TO vahid;

GRANT

(بیشتر…)

user و schema در پستگرس و اوراکل

همانطور که می دانید، user به منظور اتصال و مدیریت دیتابیس ایجاد می شود و schema هم مجموعه ای از objectها نظیر جدول، ایندکس، ویو و … تحت یک نام می باشد در این مطلب تفاوتهای user و schema را در دو دیتابیس پستگرس و اوراکل تشریح خواهیم کرد.

در دیتابیس اوراکل، با ایجاد user، به صورت خودکار schema هم ایجاد خواهد شد و به عبارتی دقیق تر، با ایجاد اولین object برای یک user، به آن user، اسکیما(schema) هم گفته می شود و دستور مجزایی برای ساخت schema وجود ندارد.

البته دستور CREATE SCHEMA که در اوراکل وجود دارد عملا schemaای را ایجاد نخواهد کرد و صرفا امکان ساخت چندین شی را از طریق یک دستور فراهم می سازد برای مثال با توجه به آنکه کاربر usef2 در دیتابیس موجود نیست، دستور زیر با خطا متوقف خواهد شد:

SQL> create schema authorization usef2

create table t1 (c1 number)

create table t2 (c2 number); 

ORA-02421: missing or invalid schema authorization identifier

(بیشتر…)

SMON و Transaction Recovery

همانطور که در مطلب Direct path vs Conventional insert بیان شد، زمانی که با اجرای دستور DMLای، تغییری را در جدولی ایجاد می کنیم، قبل از اجرای دستور commit، اوراکل بلاکهای جدول را به حافظه منتقل کرده و سپس اطلاعات جدید تایید نشده را در این بلاکها درج/حذف/اصلاح می کند(در حالت Conventional) همچنین شکل قبلی رکوردها در undo segment و یا rollback segment ثبت خواهد شد.

(بیشتر…)

نکاتی در مورد حذف ستون از جدول

زمانی  که دستور drop column را اجرا می کنیم، اوراکل باید تمامی بلاکهای جدول را به حافظه منتقل کرده و اطلاعات مربوط به ستون را از همه رکوردهای حاضر در بلاک حذف کند.

در کنار عملیات I/O و پردازش رکورد، جدول هم به صورت exclusive قفل خواهد شد و مضاف بر آن، حدف ستون منجر به ایجاد redo و undo هم می شود. در نتیجه حذف ستون از یک جدول حجیم می تواند کار بسیار پرهزینه و زمانبری باشد.مثال زیر را ببینید:

(بیشتر…)

اوراکل؛پستگرس – نمایش حجم جداول و دیتابیس بصورت Human-Readable

در سیستم عامل لینوکس به همراه دستوراتی که فضای مصرفی فایلها، دایرکتوریها و پارتیشنها را نمایش می دهند (نظیر df و du) می توان از سوییچ h برای نمایش خواناتر خروجی استفاده کرد که کلمه h مخفف عبارت Human-Readable می باشد.

مثال:

[oracle@host ~]$ df

Filesystem            1K-blocks       Used  Available Use% Mounted on

/dev/sda3             543928992  169894132  346381740  33% /

tmpfs                 178257920     351512  177906408   1% /dev/shm

/dev/sda1                499656     144960     318000  32% /boot

 

[oracle@host ~]$ df -h

Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/sda3             519G  163G  331G  33% /

tmpfs                 170G  344M  170G   1% /dev/shm

/dev/sda1             488M  142M  311M  32% /boot

در محیط دیتابیس هم توابعی وجود دارند که بتوان از طریق آنها حجم مصرفی segmentها و دیتابیس را به صورت خوانا نمایش داد.

(بیشتر…)

برقراری ارتباط بین دو دیتابیس بدون استفاده از DBlink

در محیط SQLcl می توان با کمک دستور bridge بین دو دیتابیس ارتباط برقرار کرد.

ابتدا فرمت کلی دستور bridge را مرور می کنیم:

BRIDGE <targetTableName> as “<jdbcURL>”(<sqlQuery>);

به عنوان مثال، با دستور زیر، جدولی را از دیتابیس db19c، در دیتابیس جاری ایجاد می کنیم:

SQL> tables
no rows selected

SQL> bridge tbl2 as “jdbc:oracle:thin:usef/a@192.168.1.20:1521/orcl”(select * from TBL1);

Created table tbl2 and inserted 9 row(s)

SQL> tables
TABLES                                                                         
———–
TBL2

علاوه بر دستور bridge دستور copy هم به عنوان یک دستور قدیمی برای برقراری ارتباط بین چند دیتابیس قابل استفاده است. البته این دستور علاوه بر محیط SQLcl، در محیط sqlplus قابل اجرا است:

SQL> copy from usef/a@192.168.1.20:1521/db1  to usef/a@192.168.1.22:1521/db2 create tbl7 using select * from tbl1; 

Array fetch/bind size is 15. (arraysize is 15)

Will commit when done. (copycommit is 0)

Maximum long size is 80. (long is 80)

Table TBL7 created.

   9 rows selected from usef@192.168.1.22:1521/db2.

   9 rows inserted into TBL7.

   9 rows committed into TBL7 at usef@192.168.1.20:1521/db1.