استاپ و استارت دیتابیس اوراکل(startup – shutdown)

استارت دیتابیس، با اتصال به محیط sqlplus و اجرای دستور startup قابل انجام است:

 [oracle@ol7 ~]$ sqlplus “/as sysdba”

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 – Production on Mon Apr 29 11:16:58 2019

Version 19.2.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2018, Oracle.  All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> startup

ORACLE instance started.

Total System Global Area 1728050040 bytes

Fixed Size                  8897400 bytes

Variable Size            1308622848 bytes

Database Buffers          402653184 bytes

Redo Buffers                7876608 bytes

Database mounted.

Database opened.

SQL>

(بیشتر…)

آموزش نصب و راه‌اندازی بانک‌اطلاعاتی اوراکل 19c

قبل از نصب اوراکل نسخه 19c، باید مقدمات نصب را در محیط سیستم عامل فراهم کنیم با طی هفت مرحله زیر، این کار را در محیط اوراکل لینوکس نسخه 7.6 انجام خواهیم داد.

(بیشتر…)

آشنایی با SQL*Loader همراه با چند مثال

قصد داریم اطلاعات زیر را در جدولی از بانک درج کنیم:

1,vahid,usefzadeh,oracle database

2,reza,hosseini,sqlserver database

3,nima,alavi,mysql database

برای درج این اطلاعات، روشهای مختلفی وجود دارد که یکی از این روشها، استفاده از ابزار SQL*Loader می باشد. در این متن به بررسی این ابزار خواهیم پرداخت. شکل زیر، ساختار کلی SQL*Loader را نشان می دهد:

(بیشتر…)