ارتقا Minor Version لینوکس در محیط کلاستر

قبل از ارتقا Grid Infrastructure به نسخه بالاتر، باید بررسی کرد که کرنل نسخه جاری سیستم عامل، Grid Infrastructure نسخه جدید را پشتیبانی می کند؟ و در صورت عدم پشتیبانی، نسخه سیستم عامل را در صورت امکان ارتقا داد.

در جدول زیر می بینید که ACFS و AFD اوراکل 19c، در کدام یک از نسخه های کرنلOracle Linux(X86_64) پشتیبانی می شوند:

در صورت عدم پشتیبانی grid نسخه جدید در سیستم عامل نسخه جاری، در زمان ارتقا، با چنین خطایی مواجه خواهیم شد:

Verifying ACFS Driver Checks …FAILED

PRVG-6096 : Oracle ACFS driver is not supported on the current operating system

همانطور که در ابتدا بیان شد، در چنین شرایطی، یکی از راهکارهای حل این مسئله، ارتقا نسخه سیستم عامل خواهد بود. برای ارتقای نسخه سیستم عامل در محیط کلاستر، باید ملاحضاتی را در نظر گرفت که در این متن، همزمان با شرح مراحل ارتقا اوراکل لینوکس از 7u5 به 7u8 به این نکات هم خواهیم پرداخت.

[root@RAC2 bin]# cat /etc/os-release

VERSION=”7.5″

[root@RAC2 bin]# uname -r

4.1.12-112.16.4.el7uek.x86_64

مرحله اول: در ابتدا سرویس CRS را در یکی از نودهای کلاستر متوقف و غیرفعال می کنیم.

[root@RAC2 ~]# cd /grid19R11/home/bin

[root@RAC2 bin]# ./crsctl disable crs

CRS-4621: Oracle High Availability Services autostart is disabled.

[root@RAC2 bin]# ./crsctl stop crs

CRS-2791: Starting shutdown of Oracle High Availability Services-managed resources on ‘rac2’

CRS-2790: Starting shutdown of Cluster Ready Services-managed resources on server ‘rac2’

CRS-2677: Stop of ‘ora.helper’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.db18c.db’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.TESTTTTTTT.dg’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.LISTENER.lsnr’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.rac2.vip’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.asm’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.ASMNET1LSNR_ASM.lsnr’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.asmnet1.asmnetwork’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-33677: Stop of resource group ‘ora.asmgroup’ on server ‘rac2’ succeeded.

CRS-2677: Stop of ‘ora.chad’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.proxy_advm’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2676: Start of ‘ora.rac2.vip’ on ‘rac3’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.ons’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.net1.network’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2792: Shutdown of Cluster Ready Services-managed resources on ‘rac2’ has completed

CRS-2677: Stop of ‘ora.crsd’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.drivers.acfs’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.mdnsd’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.crf’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.asm’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.cluster_interconnect.haip’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.ctssd’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.evmd’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.cssd’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.gpnpd’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2677: Stop of ‘ora.gipcd’ on ‘rac2’ succeeded

CRS-2793: Shutdown of Oracle High Availability Services-managed resources on ‘rac2’ has completed

CRS-4133: Oracle High Availability Services has been stopped.

مرحله دوم: به عنوان قدم دوم، سیستم عامل را ارتقا خواهیم داد:

 [root@RAC2 ~]# yum update –y

با اجرای دستور فوق، کرنل سیستم عامل به نسخه بالاتری ارتقا پیدا می کند:

[root@RAC2 ~]# uname -r

4.14.35-1902.300.11.el7uek.x86_64

مرحله سوم: بعد از ارتقا، سرور را reboot می کنیم:

[root@RAC2 ~]#  reboot

Broadcast message from root@RAC2

        (/dev/pts/0) at 7:57 …

The system is going down for reboot NOW!

مرحله چهارم: در این مرحله، Grid Infrastructure را relink می کنیم:

[root@RAC2 bin]# cd /grid19R11/home/crs/install

[root@RAC2 install]# ./rootcrs.sh -unlock

Using configuration parameter file: /grid19R11/home/crs/install/crsconfig_params

The log of current session can be found at:

  /grid19R11/base/crsdata/rac2/crsconfig/crsunlock_rac2_2021-05-24_12-02-58AM.log

2021/05/24 12:03:02 CLSRSC-347: Successfully unlock /grid19R11/home

[grid@RAC2 ~]$ cd /grid19R11/home/bin

[grid@RAC2 bin]$ ./relink

writing relink log to: /grid19R11/home/install/relinkActions2021-05-24_12-05-00PM.log

[root@RAC2 bin]#  cd /grid19R11/home/rdbms/install/

[root@RAC2 install]# ./rootadd_rdbms.sh

[root@RAC2 install]# cd /grid19R11/home/crs/install

[root@RAC2 install]# ./rootcrs.sh -lock

Using configuration parameter file: /grid19R11/home/crs/install/crsconfig_params

The log of current session can be found at:

  /grid19R11/base/crsdata/rac2/crsconfig/crslock_rac2_2021-05-24_12-08-20AM.log

2021/05/24 12:08:27 CLSRSC-329: Replacing Clusterware entries in file ‘oracle-ohasd.service’

 

مرحله پنجم: با اجرای دستور زیر، فایلهای سیستم عاملی مربوط به Oracle Clusterware را بروزرسانی می کنیم:

[root@RAC2 install]# cd /grid19R11/home/crs/install

[root@RAC2 install]# ./rootcrs.sh -lock

Using configuration parameter file: /grid19R11/home/crs/install/crsconfig_params

The log of current session can be found at:

  /grid19R11/base/crsdata/rac2/crsconfig/crslock_rac2_2021-05-24_12-08-20AM.log

2021/05/24 12:08:27 CLSRSC-329: Replacing Clusterware entries in file ‘oracle-ohasd.service’

[root@RAC2 install]# ./rootcrs.sh -updateosfiles

Using configuration parameter file: /grid19R11/home/crs/install/crsconfig_params

The log of current session can be found at:

  /grid19R11/base/crsdata/rac2/crsconfig/rootcrs_rac2_2021-05-24_12-09-01AM.log

2021/05/24 12:09:02 CLSRSC-330: Adding Clusterware entries to file ‘oracle-ohasd.service’

مرحله ششم: به عنوان گام نهایی، سرویس CRS را استارت می کنیم:

[root@RAC2 ~]# cd /grid19R11/home/bin

[root@RAC2 bin]# ./crsctl enable crs

CRS-4622: Oracle High Availability Services autostart is enabled.

 [root@RAC2 bin]# ./crsctl start crs

CRS-4123: Oracle High Availability Services has been started.

سرویسها استارت شده اند:

[root@RAC2 ~]# cd /grid19R11/home/bin/

[root@RAC2 bin]#  ./crsctl status resource –t

مراحل فوق را برای مابقی نودهای کلاستر تکرار می کنیم.

ارتباط با نویسنده مطلب:vahidusefzadeh@ کانال تخصصی اوراکل و لینوکس: OracleDB@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.