ایجاد Gold Image از GI HOME و Oracle HOME

شرایطی را در نظر بگیرید که قرار است نرم افزار نصب شده ای که patchهای متنوعی هم بر روی آن اعمال شده را برای چندین مرتبه در یک محیط نصب کنیم! نصب نرم فزار و سپس اعمال همه patchها بر روی آن، می تواند زمان نصب را طولانی تر و همچنین عملیات نصب را پیچیده تر کند. راهکاری که اوراکل در این زمینه ارائه داده است، تهیه Gold Image از نرم افزار نصب شده موجود(به همراه patchهای اعمال شده) می باشد.

ایجاد Gold Image از نرم افزارهای نصب شده، می تواند سرعت نصب مجدد نرم افزار را افزایش داده و به سادگی در نصب هم کمک کند. در این متن، نحوه ایجاد Gold Image از GI HOME و Oracle HOME را توضیح خواهیم داد.

 

ایجاد Gold Image از Grid Infrastructure

برای ایجاد Gold Image از GI Home می ‏توان از ابزار gridSetup.sh به همراه پارامتر createGoldImage استفاده کرد.

برای مثال، با اجرای دستور زیر، از Grid Infrastructure 19cR9ء، Gold Imageای را تهیه می کنیم تا برای نصب مجدد GI19cR9 نیازی به اعمال patch شماره 31750108 بر روی GI 19cR3 نباشد:

[root@node2 ~]# mkdir /GoldImage

[root@node2 ~]# chown -R grid.oinstall /GoldImage

 [grid@node2 ~]$  cd /grid/home/

[grid@node2 home]$ ./gridSetup.sh -createGoldImage -destinationLocation /GoldImage

Launching Oracle Grid Infrastructure Setup Wizard…

 

[grid@node2 GoldImage]$ ls –lh

-rw-r–r– 1 grid oinstall 5.1G Mar 28 11:53 grid_home_2021-03-28_11-46-45AM.zip

Gold Image بصورت silent هم قابل ایجاد است:

 [grid@node2 home]$  ./gridSetup.sh -createGoldImage -destinationLocation /GoldImage -silent

Launching Oracle Grid Infrastructure Setup Wizard…

Successfully Setup Software.

Gold Image location: /GoldImage/grid_home_2021-03-28_11-35-38AM.zip

در زمان ایجاد Gold Image، از دایرکتوری های log صرف نظر خواهد شد همچنین می توان از بعضی فایلها، نظیر فایلهای که برای عملیات rollbackء patchهای اعمال شده قابل استفاده هستند، صرف نظر کرد. این کار با کمک پارامتر –exclFiles $GI_HOME/.patch_storage قابل انجام خواهد بود:

[grid@node2 home]$ ./gridSetup.sh -createGoldImage -destinationLocation /GoldImage -silent -exclFiles $GI_HOME/.patch_storage

Launching Oracle Grid Infrastructure Setup Wizard…

نرم افزار Grid Infrastructureای که از طریق gold image فوق نصب می شود، شامل patchهای زیر خواهد بود:

[grid@node2 ~]$ /grid/home/OPatch/opatch lspatches

31780966;TOMCAT RELEASE UPDATE 19.0.0.0.0 (31780966)

31773437;ACFS RELEASE UPDATE 19.9.0.0.0 (31773437)

31772784;OCW RELEASE UPDATE 19.9.0.0.0 (31772784)

31771877;Database Release Update : 19.9.0.0.201020 (31771877)

OPatch succeeded.

 

ایجاد Gold Image از Oracle Database Software

همانند Grid Infrastructure از Oracle Database Software هم می توان Gold Image تهیه کرد:

[oracle@node2 ~]$ cd /oracle/home/

[oracle@node2 home]$ ./runInstaller -createGoldImage -destinationLocation /GoldImage -silent

Launching Oracle Database Setup Wizard…

Successfully Setup Software.

Gold Image location: /GoldImage/db_home_2021-03-30_09-39-13AM.zip

[oracle@node2 home]$ ls -lh /GoldImage/db_home_2021-03-30_09-39-13AM.zip

-rw-r–r– 1 oracle oinstall 3.5G Mar 30 09:47 /GoldImage/db_home_2021-03-30_09-39-13AM.zip

ارتباط با نویسنده مطلب:vahidusefzadeh@ کانال تخصصی اوراکل و لینوکس: OracleDB@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.