اجرای دستورات DDLای از طریق DBLINK

برای اجرای دستورات DDLای از طریق Database Link می توان از پروسیجر dbms_utility.exec_ddl_statement استفاده کرد. مثالهای زیر را ببینید:

مثال 1:

SQL> exec dbms_utility.exec_ddl_statement@dblink(‘drop table EXCHTBL2’);

PL/SQL procedure successfully completed

 

SQL> exec dbms_utility.exec_ddl_statement@dblink(‘drop table EXCHTBL2’);

ORA-00942: table or view does not exist

مثال 2:

SQL> declare

  2  stmt varchar2(4000);

  3  begin

  4  stmt:=’create user ali identified by a’;

  5  execute immediate ‘begin dbms_utility.exec_ddl_statement@dblink(:stmt);end;’ using stmt;

  6  end;

  7  /

PL/SQL procedure successfully completed

 

SQL> /

ORA-01920: user name ‘ALI’ conflicts with another user or role name

ارتباط با نویسنده مطلب:vahidusefzadeh@ کانال تخصصی اوراکل و لینوکس: OracleDB@

Comment (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.