نمایش فضای مصرفی tablespaceها

پرس و جوی زیر، با در نظر گرفتن مقادیر MAXSIZE و AUTOEXTEND دیتافایلها(و با در نظر داشتن block size آنها)، فضای مصرفی tablespaceها را نمایش خواهد داد.

select a.tablespace_name,
(select block_size from dba_tablespaces t where a.tablespace_name =t.tablespace_name) block_size,
round(SUM(a.bytes) / (1024 * 1024 * 1024)) CURRENT_GB,
round(SUM(decode(b.maxextend,null,A.BYTES / (1024 * 1024 * 1024),b.maxextend *(select block_size from dba_tablespaces t
where a.tablespace_name = t.tablespace_name) /(1024 * 1024 * 1024)))) MAX_GB,
(SUM(a.bytes) / (1024 * 1024 * 1024) – round(c.Free / 1024 / 1024 / 1024)) USED_GB,
round((SUM(decode(b.maxextend,null,A.BYTES / (1024 * 1024 * 1024), b.maxextend *
(select block_size from dba_tablespaces t where a.tablespace_name = t.tablespace_name) /(1024 * 1024 * 1024))) – (SUM(a.bytes) / (1024 * 1024 * 1024) – round(c.Free / 1024 / 1024 / 1024))), 2) FREE_GB,
round(100 * (SUM(a.bytes) / (1024 * 1024 * 1024) -round(c.Free / 1024 / 1024 / 1024)) /(SUM(decode(b.maxextend,null,A.BYTES / (1024 * 1024 * 1024),b.maxextend *
(select block_size from dba_tablespaces t where a.tablespace_name = t.tablespace_name) /(1024 * 1024 * 1024))))) USED_PCT
from dba_data_files a, sys.filext$ b,
(SELECT d.tablespace_name, sum(nvl(c.bytes, 0)) Free
FROM dba_tablespaces d, DBA_FREE_SPACE c
WHERE d.tablespace_name = c.tablespace_name(+)
group by d.tablespace_name) c
WHERE a.file_id = b.file#(+)
and a.tablespace_name = c.tablespace_name
GROUP BY a.tablespace_name, c.Free / 1024
ORDER BY 7 desc;

نمونه خروجی:

ارتباط با نویسنده مطلب:vahidusefzadeh@ کانال تخصصی اوراکل و لینوکس: OracleDB@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.