یافتن ORACLE_HOME از طریق PID

همانطور که می دانید، برای جستجوی اسامی instanceهایی که در محیط لینوکس در حال اجرا می باشند، می توان از دستور زیر استفاده کرد:

[root@trac1 bin]# ps -eaf|grep pmon|grep -v grep
grid 4853 1 0 Feb04 ? 00:00:35 asm_pmon_+ASM1
oracle 31697 1 0 Feb04 ? 00:00:48 ora_pmon_cer1

در این خروجی قابل مشاهده است که دو instance با نامهای ASM1 و cer1 در این محیط در حال اجرا می باشند. حال برای یافتن ORACLE_HOME تنها کافیست تا از دستور pwdx و pid هر کدام از این instanceها به صورت زیر استفاده کرد:

[root@trac1 bin]# pwdx 31697
31697: /oracle/11g/dbs

نتیجه انکه مسیر ORACLE_HOME برای cer1 برابر است با:

/oracle/11g/dbs

پس با کمک دستور pwdx، می توان پوشه ای که پروسس در حال کار با ان می باشد را نمایش داد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.