دانلود کتابهای دانشگاه اوراکل

اسامی کتابهایی که در ادامه خواهد امد، در کانال تلگرامی (https://t.me/oracledb) موجود و قابل دانلود است.

oracle database 12c: SQL workshopI (D80190GC11)

oracle database 12c: SQL workshopII (D80194GC11)

Oracle Database 11g: Administration WorkshopI (D50102GC20)

Oracle Database 12c: Administration WorkshopI (D78846GC20)

Oracle Database 11g: Administration WorkshopII (D50079GC10)

Oracle Database 12c: Administration WorkshopII(D78846GC20)

Oracle Database 11g: SQL Tuning Workshop (D52163GC20)

Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning(D79236GC10)

Oracle Database 11g: Data Guard Administration(D52161GC30)

Oracle Database 12c: New Features for Administrators(D77758GC10)

Oracle Database 11g Implement Partitioning Ed 1(D71835GC10)

Oracle Database 12c R2: Backup and Recovery Workshop(D78850GC20)

Oracle Solaris 11 Advanced System Administration(D72965GC30)

Oracle Database 12c: ASM Administration (D81242GC10)

Oracle-GoldenGate 12c Fundamentals (D84357GC10)

Oracle WebLogic Server 11g: Administration Essentials(D58682GC20)

Oracle WebLogic Server 12c:Administration I (D80149GC11)

Oracle Database 12c:Clusterware-Administration (D81246GC10)

Oracle Database 12c: High Availability New Features (D79794GC10)

Oracle Linux 7: System Administration (D88168GC10)

Oracle SQL Tuning for Developers Workshop(D73549GC10)

Oracle Database 11g OCM Exam Preparation Workshop (D69748GC20)

Oracle Database 11g Oracle Secure Backup (D50313GC10)

Oracle Database: Program with PL/SQL 12c (D80186GC10)

Oracle Database 11g: 2 Day DBA Release (D50309GC20)

Oracle Database 11g: Performance Tuning(D50317GC10)

Oracle Database 11g: Security(D50323GC11)

Oracle Database 12c R2 New Features for 12c R1 Administrators(D93517GC10)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.