واقعی کردن شماره آرشیوها در ویوی v$archived_log

برای پاک کردن شماره sequenceهای مربوط به old incarnation می توان از یکی از سه روش زیر استفاده کرد.

روش اول: بازسازی کنترل فایل

روش دوم: Uncatalog archive log files:

RMAN> change archivelog sequence 1 uncatalog;
RMAN> change archivelog all uncatalog;
RMAN> catalog start with ‘archive log location’;

روش سوم: پاک کردن تمامی شماره آرشیوها در کنترل فایل و دوباره رجیستر کردن آنها:

SQL> select count(*) from v$archived_log;

COUNT(*)

———-

237

SQL> execute sys.dbms_backup_restore.resetCfileSection( 11);

PL/SQL procedure successfully completed.

SQL> select count(*) from v$archived_log;

COUNT(*)

———-

0

SQL> select sequence#,applied from v$archived_log;

no rows selected

RMAN> catalog start with ‘Archive Log Location’;

منظور از یازده در بالا، شماره آرشیو نیست بلکه نوع کاری است که باید resetCfileSection انجام دهد.

ارتباط با نویسنده مطلب:vahidusefzadeh@ کانال تخصصی اوراکل و لینوکس: OracleDB@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.