مصاحبه

1.مصاحبه با مهندس حسین اویسی

 

2.مصاحبه با مهندس حسن تیموری

 

3.مصاحبه با مهندس قاسم کولیوند(مقیم کانادا)

 

4.مصاحبه با مهندس محسن بهادری

 

5.مصاحبه با مهندس فرشاد بدیعی(مقیم استرالیا)

 

https://t.me/vahidusefzadeh@ORACLEDB